0

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး GSM , CDMA ဖုန္းကုိင္ေဆာင္သူမ်ား သိရွိရန္

Tuesday, September 24, 2013

GSM ဖုန္းတစ္လုံးကေန တစ္လုံးကုိ Phone Bill လႊဲတဲ့ code ျဖစ္ပါတယ္။
*123*Pin No*phone no # then call
(ဥပမာ- *123*217675393302988839*PH No# ) ျပီးလွ်င္ call လုိက္ပါ။

CDMA ဖုန္းတစ္လုံးကေနတစ္လုံးကုိ Phone Bill လႊဲတဲ့ code ျဖစ္ပါတယ္။
*166* Pin No * Phone no # then call
(ဥပမာ- *123*217675393302988839*PH N# ) ျပီးလွ်င္ call လုိက္ပါ။


Related Search

0 comments:

Post a Comment