0

ကြန္ပ်ဴတာရွိ Anti-virus Software ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ ကိုစမ္းသပ္ျခင္း....

Tuesday, September 24, 2013


မိမိကြန္ပ်ဴတာတြင္လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ Anti-virus Software ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ျခင္း ရွိ ၊ မရွိ ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ ေဖာ္ ျပပါ စာသားမ်ားကို Copy ကူး၍ Notepad တြင္ paste ေပးရပါမည္။

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

ထို႔ေနာက္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအမည္ႏွင့္ File type (ဥပမာ : .mp3, .vbs, .exe, .com, .zip ) ေပး၍သိမ္းဆည္းရပါမည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ မူရင္း .txt text ဖိုင္သည္ Anti-virus Software အလုပ္လုပ္ျခင္းကို စစ္ေဆးရန္အတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ Anti-virus Software ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ပါက Save လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ File ကိုဖ်က္ပစ္လိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းမရွိပါက Save လုပ္ၿပီးသည့္တိုင္ File မွာပ်က္စီးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကိုအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။


Related Search

0 comments:

Post a Comment